ผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล : นางสาวณฐพรรณ ชูนอก

รหัสนักศึกษา : 65107426202

คณะ : วิทยาการจัดการ

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ